Matsu no Tetsuya Eisuke

1st Battalion Commander

Description:

male Akodo Bushi

Lion Clan
Matsu Family
Tetsuya House

Rank: 8.5
Recognition: 11.0

Bio:

Matsu no Tetsuya Eisuke

Kaiu Wall elicourtwright elicourtwright