Masanori

servant who took away bottles/crates after the "poison party"

Description:
Bio:

Masanori

Kaiu Wall elicourtwright elicourtwright